คณาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.พิสิษฐ์  พจนจารุวิทย์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

วุฒิการศึกษา :

Doctor's Degree
(D.B.A) Doctor of Business Administration (Marketing), Sripatum University
Master's Degree
(M.B.A) Master of Business Administration (Marketing), Ramkhamhaeng University 
Bachelor's Degree 
(B.B.A) Bachelor of Business Administration (Business Computer), Rajabhat Phranakhon University

Career History
 
1. Marketing executive (Smart I-mobile international company limited. (Malaysia) 
2. Lecturer in Marketing Program of Business Administration of Saint‘s John University
3.  Lecturer in Marketing Program of Business Administration of Faculty of Management Science  
4. Assistant Dean for Foreign Relations of Faculty of Management Science 5.Assistant Head of Business Administration Program 


Email :
 pisit.po@ssru.ac.th

website :www.teacher.ssru.ac.th/pisit_po/
03. 2018